Projekt  007  /2014 – 2108  ISBN : 978 - 83 - 65578 – 45   
-  „CYFROWA BAZA  DANYCH  FORM , OBRAZÓW , PROJEKTÓW I PROJEKCJI  PRZESTRZENI PUBLICZNYCH ”. 
- to  NIEKOŃCZĄCA SIĘ NARRACJA PROJEKTOWA - realizowana  w  dziedzinie  sztuki i projektowania . za pomocą narzędzi projektowych - to  pliki cyfrowe - obrazy - grafika
-  interpretowane w  programie  Adobe - Photoshop CC, dostępne  na dysku Google  via e-mail:  images-design-research@gmail.com

Project 007  „CYFROWA BAZA DANYCH FORM, OBRAZÓW, PROJEKTÓW ….”   ( kontynuuje "Słownik Znaków..." od 1978)
- to paradygmat  projektowy realizowany na bazie  personalnego  „doświadczenia /  poznania  ”   - miejsc , miast , przestrzeni  i czasu. Interpretacja  obrazów  miejsc , miast , przestrzeni , czasu.   
- to  NARRACJA PROJEKTOWA  -  REALIZOWANA W PODSTAWOWYCH KATEGORIACH OBRAZU  – w kategoriach światła / cienia, płaszczyzny / plamy , linii / kreski . Projekt  jest  metaforą  poetycką  czasu , przestrzeni , światła  i  przedmiotu projektowania  która może być  przedmiotem refleksji. 
 
Sens projektu  to odnajdowanie   nowych  porządków  i  nowych wartości  wśród istniejących form  spośród, których tylko cześć może posiadać  wartość projektową  / sens  projektowy  i  wymiar  - ponad użytkowy – estetyczny  i  w takim  znaczeniu  projekt  jest algorytmem projektowym.
Tekst jest  komentarzem do merytorycznej - obrazowej - części projektu i  sam stanowi element  wypowiedzi formalnej .  
Projekty 004, 005, 006  są immanentną  częścią Projektu 007.


The Project  007   / 2014 -” 2018  ISBN : 978 - 83 - 65578 – 45 
"DIGITAL DATA  BASE OF FORMS , IMAGES, PROJECTS AND PROJECTION  OF PUBLIC SPACE " ( continue "The Dictionary of Drawings ..since 1978 ) 
- this is a  NEVER ENDING DESIGN NARRATIVES  - carried out on art and design area  and executed  with a use of design tools.
 - this is digital files  - images – graphics - interpreted on  Adobe - Photoshop CC - accesible on Google via images-design-research@gmai.com
Project 007  - "DIGITAL DATABASE OF FORMS, PICTURES, PROJECTS ......   "  is a design paradigm realized  on the basis of the personal  experience of places / cities / spaces /  times and light. 
Interpretation of images of  places, cities, spaces  and times - this is – design narrative  implemented  on  the basic , formal categories of  image
- in terms   of light  / shadow,  plane / spot,  line / dash.
Project is a poetic metaphore of time, space, light and design subject matters and reason for philosophical reflection 
The sens of that  project  is to  search  for new orders and  new   values among existing forms  of  which only  part may have  a design value /  design meaning and an over-use  -a estetic -  dimension  and in this sense the project is a design algorithms.  
The comentary text is a  complimentary  part to the substantive - pictorial - part of the project. and by  itself is element of formal expression.
Project 004, 005 ,006 are immanent  part of project 007.

Projekt  007  /2014 – 2108  ISBN : 978 - 83 - 65578 – 45  
„CYFROWA BAZA  DANYCH  FORM , OBRAZÓW , PROJEKTÓW I PROJEKCJI  PRZESTRZENI PUBLICZNYCH ”.
 - to  niekończąca się narracja projektowa  - realizowana  w  dziedzinie  sztuki i projektowania . za pomocą narzędzi projektowych .
Projekt  007  / 2014 – 2108
„CYFROWA BAZA  DANYCH  FORM , OBRAZÓW , PROJEKTÓW I PROJEKCJI  PRZESTRZENI PUBLICZNYCH ”.
 – to  pliki cyfrowe - obrazy - grafika -  interpretowane w  programie  Adobe - Photoshop CC ,   dostępne  na
dysku Google  via e-mail:  images-design-research@gmai.com

Project 007  „CYFROWA BAZA DANYCH FORM, OBRAZÓW, PROJEKTÓW ….”   - to paradygmat  projektowy  realizowany na bazie  personalnego  „doświadczenia /  poznania  ”   - miejsc , miast , przestrzeni  i czasu.
Interpretacja  obrazów  miejsc , miast , przestrzeni , czasu  - to  narracja projektowa  - realizowana  w podstawowych kategoriach formalnych obrazu – w kategoriach światła / cienia, płaszczyzny / plamy , linii / kreski .
Projekt  jest  metaforą  poetycką  czasu , przestrzeni , światła  i   przedmiotu projektowania  i może być  przedmiotem refleksji w zakresie filozofii projektowania.
Sens projektu  to odnajdowanie   nowych  porządków  i  nowych wartości  wśród istniejących form  spośród, których tylko cześć może posiadać  wartość projektową  / sens  projektowy  i  wymiar  - ponad użytkowy – estetyczny  i  w takim  znaczeniu  projekt  jest algorytmem projektowym.
Tekst jest  komentarzem do merytorycznej - obrazowej - części projektu i  sam stanowi element  wypowiedzi formalnej .  
Projekty 004, 005, 006  są immanentną  częścią Projektu 007.
Back to Top