Projekt  007 / 2019     ISBN : 978-83-65578-45-7
CYFROWA BAZA  DANYCH  FORM , OBRAZÓW I PROJEKTÓW  ” 
- to  niekończąca się narracja projektowa  - realizowane   w  dziedzinie  sztuki / designu  / projektowania  za pomocą narzędzi projektowych.  
Obrazy   miejsc , miast , przestrzeni , czasu i ich interpretacje  - to  narracja projektowa
- realizowana  w podstawowych kategoriach formalnych obrazu
- w kategoriach światła / cienia, płaszczyzny / plamy , linii / kreski w kontekście sztuki i projektowania.   
Project 007 -  „CYFROWA BAZA DANYCH FORM, OBRAZÓW, PROJEKTÓW ….”   - to paradygmat  projektowy  realizowany na bazie  personalnego  „doświadczenia /  poznania  ”   - miejsc , miast , przestrzeni  i czasu.
PROJEKT  JEST  CONTINUUM  PROJEKTOWYM   I JAKO TAKI  JEST METAFORĄ  POETYCKĄ  CZASU , PRZESTRZENI , ŚWIATŁA  I  PROJEKTOWANIA.
Sens projektu  to odnajdowanie  nowych  porządków  i  nowych wartości  w określonym czasie i  wśród istniejących form  spośród, których tylko cześć może posiadać  wartość projektową  / sens  projektowy  i  wymiar  - ponad użytkowy
 i  w takim  znaczeniu  projekt  jest  rodzajem algorytmu  projektowego.  
Tekst jest  komentarzem do merytorycznej - obrazowej - części projektu i  sam stanowi element  wypowiedzi formalnej .  Projekty 004, 005, 006  są immanentną  częścią Projektu 007.
Project 007 / 2019    ISBN: 978-83-65578-45-7
- "THE DIGITAL DATABASE OF FORMS, PICTURES and  DESIGN "   this is  never ending  design narratives  executed in  art and design  with  a use of design tools.
Design n of interpretation   of   images of   spaces , places, cities  and times - this is – design narratives  implemented  based on  formal categories of  image - in terms   of light  / shadow, plane / spot, line / dash in art / design context.
Project 007   - "DIGITAL DATABASE OF FORMS, PICTURES, DESIGN  ..... "  is a design paradigm realized  on the basis  of the personal  experience of   spaces , places, cities  and time.

PROJECT IS A   DESIGN CONTINUUM  - THIS IS  POETIC METAPHOR OF PLACES, CITIES < SPACES , TIMES < LIGHT AND DESIGN.
The sense  of that  project  is to  research   for new orders and  new   values among existing forms  of  which only  part of it may have  a design value /  design meaning  and an over-use  -aesthetic - dimension  and in this sense the project is a design algorithms.
The  text is a  complimentary  part to the substantive - pictorial - part  of the project. and by  itself is element of formal expression.
Project 004, 005 ,006 are immanent   part of Project 007. 
Back to Top